19 | 06 | 2024

Zakon o osiguranju definiše ovlašćenog aktuara na sledeći način:

„Aktuarske poslove, u smislu ovog zakona, obavljaju ovlašćeni aktuari. Ovlašćeni aktuar je lice koje je dobilo ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje aktuarskih poslova. Uslove za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara propisuje Narodna banka Srbije.“

Poslovi ovlašćenog aktuara po Zakonu o osiguranju su:

„Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o:

  • načinu izračunavanja tarifa premija;
  • tome da li su tehničke rezerve obrazovane u skladu sa ovim zakonom;
  • aktima poslovne politike u postupku njihovog donošenja, odnosno u postupku izmena i dopuna i primeni akata poslovne politike;
  • finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju društva;
  • izveštaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja;
  • tome da li je matematička rezerva izračunata, u skladu sa zakonom;
  • prenosu portfelja osiguranja.

Ovlašćeni aktuar izračunava, odnosno daje mišljenje o margini solventnosti i obavlja druge aktuarske poslove, u skladu sa zakonom.“

Pozicija ovlašćenog aktuara u kompaniji je definisana na sledeći način: „Ovlašćeni aktuar nezavisan je i samostalan u vršenju poslova. Ovlašćeni aktuar dužan je da obavlja svoju delatnost u skladu sa zakonom i pravilima aktuarske struke, dobrim poslovnim običajima i poslovnom etikom."